Op鎖na Mar鑑na

Pretra緄

Novosti
04.10.2016.


1. Odluka o dono筫nju Strategije razvoja Op鎖ne Mar鑑na 2016-2020

2. Strategija razvoja Op鎖ne Mar鑑na 2016-2020

3. Odluka o davanju suglasnosti IVS d.o.o. - odvodnja Mar鑑na

4. Prilog uz Odluku o davanju suglasnosti IVS d.o.o. - odvodnja Mar鑑na

5. Slu綽ene novine Op鎖ne Mar鑑na 08 - 2016

30.09.2016.


Odluka u svezi potrebe provedbe strate筴e procjene za SROM 2014-2020

Izvje规e o javnoj raspravi o Strategiji razvoja OM 2016-2020

29.03.2016.


Izvje规e o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javno规u - Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog dru箃va.

16.03.2016.


Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog dru箃va

15.03.2016.


Izvje规e o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javno规u- Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2016. godinu.

Izvje规e o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javno规u- Program javnih potreba u djelatnosti pred筴olskog odgoja za 2016. godinu.

Izvje规e o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javno规u -Program javnih potreba u 筴olstvu za 2016. godinu.

Izvje规e o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javno规u- Program javnih potreba u kulturi za 2016. godinu.

Izvje规e o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javno规u- Program javnih potreba u 筽ortu za 2016. godinu.

Izvje规e o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javno规u- Program javnih potreba koje se ostvaruju putem udruga civilnog dru箃va za 2016. godinu

Izvje规e o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javno规u - Prora鑥n Op鎖ne Mar鑑na za 2016. godinu

Izvje规e o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javno规u- Odluka o izvr筧vanju Prora鑥na Op鎖ne Mar鑑na za 2016. godinu.

04.03.2016.


Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2016. godinu.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Program javnih potreba u djelatnosti pred筴olskog odgoja za 2016. godinu.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u -Program javnih potreba u 筴olstvu za 2016. godinu.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Program javnih potreba u kulturi za 2016. godinu.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Program javnih potreba u 筽ortu za 2016. godinu.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u- Program javnih potreba koje se ostvaruju putem udruga civilnog dru箃va za 2016. godinu

Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Prora鑥n Op鎖ne Mar鑑na za 2016. godinu

Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Odluka o izvr筧vanju Prora鑥na Op鎖ne Mar鑑na za 2016. godinu.


21.12.2015.


IZVJE┢E O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNO┢U - ODLUKA O PRIVREMENOJ ZABRANI RADOVA


04.12.2015.


Obavijest o prodaji dr綼vnog poljoprivrednog zemlji箃a neposrednom pogodbom


18.11.2015.


Natje鑑j za samostalnog upravnog referenta za pravne poslove i dru箃vene djelatnosti

- Obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti - 16.12.2015.

- Natje鑑j samostalni upravni referent

- Opis poslova i podaci o pla鎖

- Podru鑚e provjere znanja i pravni izvori
Op鎖 podaci o Op鎖ni Mar鑑na

Naziv: Op鎖na Mar鑑na
Adresa sjedi箃a: Mar鑑na 158, 52206 Mar鑑na
Mati鑞i broj: 2543648
OIB: 34665962557
IBAN: HR2123900011825400007
HPB DD 燘IC CODE: HPBZHR2X
Telefoni: 052/571-058, 052/571-098
Telefax: 052/571-075
E-mail: marcana@marcana.hr

Op鎖na Mar鑑na nalazi se na podru鑚u Istarske 緐panije u jugoisto鑞om dijelu istarskog poluotoka, grani鑙 sa gradovima Vodnjan i Pula te op鎖nama Barban, Svetvin鑕nat i Li緉jan. Preko ra筴og zaljeva Op鎖na Mar鑑na grani鑙 i s Op鎖nom Ra筧 na Labin箃ini.

Op鎖na Mar鑑na ima povr筰nu od 131 km2. Prema podacima popisa stanovni箃va iz 2011. godine imala je 4.206 stanovnika (prema popisu iz 2001. godine imala je 3.886 stanovnika), dok prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova na kraju 2014. godine, na njezinom podru鑚u prebivali箃e ime 4.566 gra餫na. Najve鎒 naselje je Mar鑑na sa 1129 stanovnika.

Op鎖na Mar鑑na obuhva鎍 u cijelosti katastarske op鎖ne Kavran, Loborika, Krnica i Mar鑑na, ve鎖 dio katastarskih op鎖na Rakalj i Filipana, te manje dijelove katastarskih op鎖na Gali綼na, Valtura i Vodnjan.

U sastavu Op鎖ne Mar鑑na danas se nalaze sljede鎍 naselja: Mar鑑na, Belavi鎖, Bratuli鎖, Cokuni, Div筰鎖, Filipana, Hrelji鎖, Kavran, Krnica, Kuji鎖, Loborika, Mali Vare筴i, Mutvoran, Orbani鎖, Pavi鑙ni, Peru筴i, Pinezi鎖, Prodol, Rakalj, ゛ri鎖, 〆goti鎖 i Veliki Vare筴i. U sklopu teritorija navedenih naselja nalazi se ve鎖 broj naseljenih mjesta, i to: Bali鎖, Bileti鎖, Boduleri, Cetini鎖, Cveki, Dvori, Krni鑛i porat, Krvavi鎖, Kufti鎖, Ku緄ni鎖, Livovi鎖, I筰鎖, Jovi鎖, Juki鎖, Marusi, Mateli鎖, Negri鑑ni, Radeki-Glavica, Radeki-Polje, Stancija Bur筰鎖, Stancija Celija, Stancija Elija, Stancija Peli鑕ti, Stancija Stara, ﹌abi鎖 i Valtursko polje.

Op鎖na Mar鑑na ima razvedenu obalu s ukupno 36 km obalne crte po鑕v筰 od ra筴og zaljeva na sjeveru do zaljeva Budava na jugu. Prostor ima obilje緅a karakteristi鑞a za elemente "crvene Istre", a klima je mediteranska.